Chương trình sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, kết quả sau 9 năm thực hiện

Qua 9 năm thực hiện kế họach sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Bình Dương với kinh phí từ nguồn vốn Hợp phần Sản xuất sạch hơn trong công ngghiệp (CPI) và từ ngân sách địa phương là 2.947 triệu đồng đã mang lại những kết quả khả quan.

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 15/02/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015; Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. Sở Công Thương là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) là đơn vị trực thuộc Sở Công Thương được giao nhiệm vụ là đơn vị chuyên trách tư vấn thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Đến nay, qua 9 năm thực hiện kế họach sản xuất sạch hơn với kinh phí từ nguồn vốn CPI và ngân sách địa phương là 2.947 triệu đồng đã mang lại những kết quả như:

* Về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức:

Công tác tuyên truyền được xác định là một trong những hoạt động quan trọng giúp triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. TTKC đã xây dựng và đưa ra được nhiều giải pháp tuyên truyền hữu hiệu nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và các cơ quan, cán bộ quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ nguồn kinh phí Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) và nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh, đã phối hợp với Báo Bình Dương viết bài tuyên truyền trên nhật báo, phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương xây dựng các phóng sự tuyên truyền chuyên đề sản xuất sạch hơn. Các nội dung chủ yếu như:

Tuyên truyền lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, góp phần giảm nguyên vật liệu đầu vào, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong quá trình vận hành, giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và quan trọng hơn là giảm phát thải ô nhiễm môi trường, thiết thực góp phần kiểm soát an ninh năng lượng quốc gia; Đưa tin về các hoạt động sản xuất sạch hơn triển khai trên địa bàn tỉnh và một số địa phương khác, đã áp dụng có hiệu quả sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Giới thiệu các mô hình doanh nghiệp được tư vấn thực hiện sản xuất sạch hơn có hiệu quả; Thiết kế và in ấn áp phích, tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho đối tượng là doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Một doanh nghiệp thực hiện tốt quản lý nội vi 5S

Qua công tác tuyên truyền, đã phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; kiến thức cơ bản, các phương pháp áp dụng sản xuất sạch hơn phù hợp với từng đối tượng doanh nghiệp nhằm nâng cao sự hiểu biết, nhận thức, kiến thức và kỹ năng của đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật cho các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sản xuất sạch hơn, từ đó mạnh dạn triển khai, áp dụng tại doanh nghiệp.

* Tổ chức hội thảo, tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp:

Tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo chuyên ngành về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, qua đó giúp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành về nhận dạng và áp dụng sản xuất sạch hơn cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ tư vấn và cán bộ kỹ thuật vận hành của nhà máy.

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, đồng thời giới thiệu thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước khuyến khích sản xuất bền vững, chống biến đổi khí hậu và đặc biệt là chương trình hỗ trợ thiết thực từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Hội thảo Sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng

Kết hợp giữa tuyên truyền các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước với các mô hình doanh nghiệp điển hình thực tế đã áp dụng sản xuất sạch có hiệu quả trong nhiều ngành như: Chế biến gỗ, chế biến cao su, sản xuất hóa chất, sản xuất ắc quy, sơn mài…; kết hợp giữa hướng dẫn xây dựng, thực hiện sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp với các đơn vị cung cấp giải pháp và thiết bị tiết kiệm năng lượng có uy tín, giúp doanh nghiệp cập nhật được các công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

Qua các chương trình tập huấn, hội thảo các doanh nghiệp đã được giới thiệu cách tiếp cận, áp dụng kỹ thuật sản xuất sạch hơn và quản lý chất thải vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó, ngăn ngừa và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng, tái sử dụng nguyên liệu trong sản xuất và giảm các tác động về môi trường… Các doanh nghiệp cần áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm, dịch vụ nhằm giảm thiểu rủi ro.

* Hỗ trợ thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn:

Thực hiện khảo sát, tư vấn lập báo cáo đánh giá nhanh và đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn cho 48 doanh nghiệp trên địa bàn, kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách hỗ trợ (doanh nghiệp đối ứng phần thực hiện giải pháp). Thông qua báo cáo đánh giá sản xuất sạch hơn, giúp cho doanh nghiệp nhận thấy những hạn chế trong việc sử dụng nguyên liệu, năng lượng hiện tại và đề xuất các giải pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơn mà không làm giảm năng suất, chất lượng sản phẩm.

Việc đánh giá sản xuất sạch hơn giúp doanh nghiệp xác định được các chất thải và dòng phát thải sinh ra từ đâu, nguyên nhân phát sinh chất thải, làm thế nào để giảm thiểu hoặc loại bỏ dần các chất thải trong doanh nghiệp, các hình thức tuần hoàn tái sử dụng những phế phẩm, chất thải còn giá trị sử dụng…

Cán bộ thực hiện đánh nhanh sản xuất sạch hơn tại nhà máy

Qua nguồn tài liệu tập huấn chuyển giao kỹ thuật, chương trình hỗ trợ thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp đặc trưng của một số ngành, từ đó có rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đã tự thực hiện được quy trình đánh giá sản xuất sạch hơn cơ bản như: Khởi động, phân tích các công đoạn sản xuất, phát triển các cơ hội sản xuất sạch hơn, lựa chọn các giải pháp sản xuất sạch hơn, thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn, duy trì sản xuất sạch hơn… thiết thực mang lại hiệu quả đáng kể cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ còn giúp tư vấn và hướng dẫn các phương pháp áp dụng sản xuất sạch hơn phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, với chi phí đầu tư ít. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về sản xuất, tiêu thụ nguyên vật liệu, năng lượng, nước và các dạng chất thải một cách có hệ thống, đổi mới và cải tiến công nghệ theo hướng tốt hơn và sạch hơn.

Từ công tác tuyên truyền liên tục, hiệu quả và triển khai nhiều hoạt động thiết thực về sản xuất sạch hơn, đến nay hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã nhận biết được ý nghĩa, lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; có khoảng 25% cơ sở sản xuất công nghiệp có tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn, đã thực hiện các bước sản xuất sạch hơn và những cơ sở này ước thực hiện tiết kiệm được từ 5-8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên vật liệu trên đơn vị sản phẩm, tùy vào mức độ lãng phí của các thiết bị và từng khu vực cụ thể.

Nhìn chung, sau 9 năm triển khai thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn với sự nỗ lực của Sở Công Thương và sự tham gia tích cực của các Sở, ngành liên quan đã nâng cao nhận thức của cấp quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp, nâng cao khả năng tuyên truyền và năng lực triển khai của cán bộ chuyên trách về sản xuất sạch hơn. Đặc biệt, việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đánh giá nhanh, đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp và có hiệu quả tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Có thể thấy, những lợi ích mà SXSH đem lại là rất lớn. Để áp dụng tốt hơn SXSH vào DN, trong thời gian tới, bên cạnh sự nỗ lực của Trung tâm thì rất cần sự quan tâm các cấp từ Trung ương đến địa phương trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ để khuyến khích DN áp dụng SXSH và hơn thế nữa là sự quan tâm, nhận thức đúng đắn, trách nhiệm và sự đồng thuận trong cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong việc áp dụng, quản lý SXSH tạo hiệu quả thiết thực trong sản xuất công nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN,  cải thiện chất lượng môi trường, thúc đẩy công nghiệp phát triển bền vững  và nâng cao điều kiện sống của người dân, đồng thời xây dựng Bình Dương hướng đến thành phố thông minh có môi trường sống thân thiện./.

P.TKNL&SXSH

 

 

 

Post Author: khuyencongbd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.