LIÊN HỆ

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Họ tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email

Lãnh đạo trung tâm

Phan Thị Khánh Duyên Giám đốc 0913104370 khanhduyensct@gmail.com
Nguyễn Thúy Hẳng Phó Giám đốc 0908119927 hangnguyen_scnbd@yahoo.com
Phan Văn Công Phó Giám đốc 0918356001 congpvsct@gmail.com

Phòng Khuyến Công

Trần Anh Tuấn Trưởng phòng 0906713388 trananhtuan.ttkc@gmail.com
Trần Kim Ngân Chuyên viên 0919430977 ngansimona@yahoo.com
Hồ Trần Hồng Ân Chuyên viên 0908699168 honganho.ttkc@gmail.com
Phan Hữu Lợi Chuyên viên 0982793234 phanloi_xh@yahoo.com
Phạm Anh Dũng Chuyên viên 0937263283 phamanhdung0212@gmail.com
Trần Khánh Duy Chuyên viên 0916452776 khanhduy900@gmail.com

Phòng Tư vấn

Trần Trọng Ngân P. Trưởng phòng 0918166202 angantt@gmail.com
Trần Thành Long P. Trưởng phòng 0908085207 ksdthanhlong@gmail.com
Lê Phương Toàn Chuyên viên 0985600479 lephuongtoan82@gmail.com
Lê Minh Trí Chuyên viên 0918467611 tri.lm1983@gmail.com

Phòng Tiết Kiệm Năng Lượng và Sản Xuất Sạch Hơn

Nguyễn Thế Giáp Trưởng phòng 0934759779 nguyenthegiap.84@gmail.com
Lê Anh Tuấn Chuyên viên 0907595840 anhtuan1910@gmail.com
Ngô Văn Trung Chuyên viên 0945390189 nvtrungsct@gmail.com
Phan Lê Phong Việt Chuyên viên 01677683879 phanlephongviet@gmail.com

Phòng Hành chính

Nguyễn Thị Kim Thủy P.Trưởng phòng 0907399899 lisathuy1907@gmail.com
Phan Thái Bình P. Trưởng phòng 0918603930 phanthaibinh1975@yahoo.com.vn
Vũ Thị Trinh Hồng Kế toán 0913391276 trinhhong76@gmail.com
Nguyễn Thị Kim Cúc Chuyên viên 01279454137 Kimcuc494@gmail.com
Nguyễn Thị Chung Chuyên viên 0917248407 chungttkc8888@gmail.com
Nguyễn Bửu Phong Tài xế 0918945459