VĂN BẢN KHUYẾN CÔNG

VĂN BẢN QUỐC GIA

Nghị định số 45/2012/NĐ – CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công

Thông tư số 36/2013/TT – BCT Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài Chính quy định hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công

Quyết định số 1288/QĐ – TTg phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

Quyết định số 36/2015/QD – UBND Quản lý và sử dụng kinh phí Khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định số 1877/QĐ – UBND về việc phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Nghị quyết số 10/2015/NQ – HDND8 về việc quy định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương