VĂN BẢN TKNL & SXSH

Tiết kiệm năng lượng

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 2015;

Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;

Sản xuất sạch hơn

Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009  của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”.

Quyết định 1849/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020.